Všeobecné podmínky oprav („VPO“)

 

1. Vymezení pojmů

 

„Opravcem“ se rozumí pan Tomáš Horák, podnikající pod obchodní firmou TH Motors, IČO:87045869 DIČ: 8006070413, se sídlem Padovská 585/8, 10900 Praha 15 – Horní Měcholupy.

„Objednatelem“ se rozumí vlastník nebo provozovatel vozidla. Objednatel objednává opravu u Opravce osobně nebo prostřednictvím Zástupce. Objednatel je povinen opravu Opravci zaplatit.

„Zástupcem“ se rozumí ten, kdo objednává opravu na účet Objednatele, zejména zmocněnec či zaměstnanec.

„Zákazníkem“ se rozumí Objednatel nebo jeho Zástupce. Zákazník je vždy osoba, která vozidlo do servisu předala.

„Vozidlem“ se rozumí Vozidlo předané Zákazníkem do opravy Opravci.

„Zakázkovým listem“ se rozumí smluvní formulář Opravce, sloužící rovněž jako zápis o převzetí Vozidla do opravy. Zakázkový list musí být při zadání opravy podepsán Zákazníkem a Opravcem a tvoří předmět smlouvy.

„Smlouvou“ se rozumí smlouva o dílo, jejímž předmětem je oprava/údržba Vozidla, uzavřená mezi Opravcem a Objednatelem za podmínek upravených těmito VPO. Smlouvu uzavírá Zákazník s Opravcem písemně ve formě Zakázkového listu s navrhovaným předmětem plnění dle pokynu Zákazníka. Každou změnu Smlouvy musí Opravce a Zákazník potvrdit e-mailem a nebo v listinné formě, jinak je změna neplatná.

„Předmětem smlouvy“ je údržba nebo oprava Vozidla, dle objednávky Zákazníka, není-li uvedeno jinak, v rozsahu odpovídajícímu znovuuvedení Vozidla do stavu způsobilosti provozu na pozemních komunikacích odstraněním vad.

„Cenou“ se rozumí cena určená na základě předběžné kalkulace či cena určená odhadem, poznamenaná do Zakázkového listu, která bude pravděpodobně účtována za provedení zakázky. Takto stanovená, nezávazným odhadem určená cena, je vždy pouze předpokládaná a není zaručena její úplnost.

„Ceníkem“ se rozumí ceník Opravce obsahující ceny jednotlivých servisních úkonů, který je uveřejněn na internetových stránkách Opravce umístěných na webové adrese www.opravy-prevodovek.cz, a je k nahlédnutí v provozovně Opravce.

„Osvědčením o registraci vozidla“ se rozumí i osvědčení o technickém průkazu.

 

 

2. Závaznost podpisu zakázky

 

2.1 Tyto VPO upravují práva a povinnosti Zákazníka a Opravce při objednávání, provádění a úhradě oprav motorových Vozidel a při nákupu náhradních dílů. Objednáním opravy akceptuje Zákazník tyto VPO.

2.2 Zákazník je povinen při zadání opravy předložit Osvědčení o registraci vozidla, identifikovat se a řádně vyplnit a podepsat Zakázkový list. Opravce je oprávněn odmítnout přijmout do opravy vůz, pokud osoba, která jej přistavila, nepředloží Osvědčení o registraci vozidla či se odmítne identifikovat.

2.3 Vystupuje-li Zástupce jménem Objednatele, který je zapsán v předloženém Osvědčení o registraci vozidla, má se za to, že Zástupce je Objednatelem pověřen opravu u Opravce objednat. Objednatel odpovídá za to, že každý, kdo vozidlo přiveze k opravě a učiní objednávku, je jeho oprávněným Zástupcem. Objednatel je povinen hradit cenu opravy. Pokud Zástupce při jednání s Opravcem překročí své zástupčí oprávnění je povinen sám uspokojit nároky Opravce z této Smlouvy, bude-li k tomu Opravcem vyzván.

2.4 Zákazník bere na vědomí, že je povinen předávat Vozidlo do opravy vyklizené bez dalších předmětů, případně písemně upozornit Opravce na předměty ponechané a zapsat je na Zakázkový list (nářadí, autorádio včetně typu apod.). Opravce neodpovídá za škodu na předmětech ponechaných ve Vozidle, pokud nebyly zapsány na Zakázkovém listě. Zákazník nesmí ponechat ve Vozidle cennosti nebo nebezpečné předměty. 

 

3. Cena opravy

 

3.1 Při stanovení ceny sjednávají strany následující postup:

 

3.1.1 Přeje-li si Zákazník předběžnou kalkulaci nákladů, uvede žádost do Zakázkového listu. Vyhotovení předběžné kalkulace (na základě demontáže, prohlídky a případné zpětné montáže Vozidla) je zpoplatněno, přičemž cena této kalkulace bude uvedena v Zakázkovém listu. Pokud Zákazník na základě předběžné kalkulace nákladů nechá následně provést opravu u Opravce, poskytne mu Opravce slevu ve výši ceny za předběžnou kalkulaci; v opačném případě se Zákazník zavazuje bez provedení opravy vyzvednout vozidlo do 48 hodin a zaplatit cenu za vyhotovení předběžné kalkulace.

 

3.1.2 Je-li možné z popisu Zákazníka o vadách a charakteristice chování Vozidla stanovit odhadem cenu opravy, a pokud zákazník nepožaduje předběžnou kalkulaci, bude cena opravy Vozidla určená jako cena odhadem a uvedena v Zakázkovém listě. Zákazník v takovém případě s cenou odhadem uvedenou v Zakázkovém listě souhlasí a nepožaduje, aby byl písemně informován o změně takto sjednané ceny, nepřevýší-li skutečná kalkulovaná cena odhadní cenu o více než 10%.

 

3.1.3 Při změně odhadní ceny o více než 10% se Zákazník zavazuje, že na e-mailovou zprávu obsahující informaci o zjištěné příčině vady a upřesnění ceny zakázky, sdělí Opravci do 48 hodin, zda opravu odmítá (vedle e-mailu bude Zákazník ze strany Opravce o navýšení ceny opravy informován i telefonicky). Opravce zastaví práci a vyčká reakce Zákazníka. Pokud Zákazník neodmítne rozšíření opravy písemně (i e-mailovou zprávou) v uvedené lhůtě, sjednává se, že platí konkludentní (mlčky - bez protestu) odsouhlasení nové ceny a Opravce bude v opravě pokračovat, až do odstranění vad Vozidla. Termín plnění se prodlouží o dobu pozastávky prací. Zákazník zaplatí nově kalkulovanou cenu opravy, která nahrazuje původně sjednanou cenu opravy uvedenou v Zakázkovém listě.

 

3.1.4 Pokud Zákazník odmítne opravu za skutečně kalkulovanou cenu, zavazuje se vyzvednout Vozidlo do 48 hodin a zaplatit cenu za práci, vynaloženou Opravcem na provedenou demontáž, prohlídku a zpětnou montáž Vozidla, případně opravy již provedené a náhradní díly dodané dle původní zakázky, přičemž servisní úkony budou Zákazníkovi účtovány dle platného Ceníku.

 

3.2 Pokud si Zákazník vozidlo do tří pracovních dnů od vyrozumění nepřevezme, vzniká Opravci za další dny skladování nárok na úhradu parkovného dle Ceníku.

 

 

4. Rozsah a provedení opravy

 

4.1 Oprava bude provedena v rozsahu a v termínu dokončení díla uvedeném na Zakázkovém listě. Opravce je oprávněn v rámci opravy provést s vozidlem zkušební jízdy v rozsahu přiměřeném prováděné opravě (po převzetí Vozidla a po provedení opravy).

4.2 Vyjde-li při provádění opravy najevo potřeba provedení jiné nebo dodatečné opravy, upozorní Opravce na tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Zákazníka. V případě změny rozsahu a pracnosti zakázky je Opravce oprávněn podle potřeby prodloužit termín, o čemž Zákazníka vhodným způsobem vyrozumí. Pokud Zákazník opravu schválí, Opravce ji provede. V opačném případě vyznačí Opravce na Zakázkový list sdělení, že Zákazník opravu neschválil a práce na Vozidla zastaví. V takovém případě nezaviněného prodlení a zastavení prací je Zákazník povinen uhradit Opravci náklady stejně jako v čl. 3.1.4.

4.3 Zákazník je povinen předem uvést do Zakázkového listu, že mu má být vrácen vyměněný poškozený díl nebo součástka. Jinak tyto komponenty přenechává do vlastnictví Opravce jako použitý materiál bez hodnoty. Poškozené díly nebo součástky, které byly nahrazeny novými nebo repasovanými díly bezúplatně v rámci záruční opravy nebo hrazeny pojišťovnou, přenechává Zákazník vždy do vlastnictví Opravci. 

5. Vydání Vozidla z opravy

 

5.1 Zákazník je povinen převzít vozidlo z provozovny Opravce v den uvedený na Zakázkovém listě není-li dohodnuto jinak; v případě předčasného dokončení opravy Vozidla je Zákazník povinen Vozidlo převzít na základě výzvy Opravce i před termínem stanoveným v Zakázkovém list

5.2 K výzvě Opravce je Zákazník povinen předložit originál Zakázkového listu, případně prokázat při převzetí vozidla svoji totožnost. Přebírá-li vozidlo jménem Objednatele jiný Zástupce, než který Vozidlo k opravě přistavil, musí se prokázat pověřením Objednatele a dokladem totožnosti.

5.3 Zákazník je povinen potvrdit převzetí Vozidla podpisem na Zakázkovém listě.

5.4 Nevyzvedne-li si Zákazník vozidlo z opravy do deseti (10) dnů po dni stanoveném dle bodu 5.1, je Opravce oprávněn účtovat Objednateli parkovné. Zároveň na Objednatele přechází riziko nahodilé škody nebo zničení vozidla.

 

6. Úhrada ceny opravy

 

6.1 Smluvní strany mohou před zahájením opravy sjednat zálohu na provedení opravy. Při vydání vozidla Zákazník podepíše Zakázkový list a fakturu obsahující cenu za provedení opravy; podpisem faktury potvrzuje její správnost. Platbu za opravu může Zákazník provést hotově nebo bankovním převodem. Splatnost faktury činí 7 dní.

6.2 Vozidlo může být na základě rozhodnutí Opravce Zákazníkovi z opravy vydáno až po uhrazení úplné ceny opravy. Opravce může zadržet předměty, které se do jeho držení dostaly na základě jakékoliv zakázky k zajištění svého splatného dluhu vůči Zákazníkovi. Zadržovací právo lze uplatnit také kvůli pohledávkám z dříve přijatých zakázek, pokud mají souvislost s předmětem podnikání Opravce.

6.3 V případě prodlení Zákazníka s úhradou ceny opravy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % denně z ceny opravy. Tímto ujednáním není vyloučen nárok Opravce na náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti k řádné úhradě ceny opravy.

 

 

7. Odpovědnost za vady a za škodu

 

7.1 Za provedení opravy a použité náhradní díly odpovídá Opravce po dobu 6 měsíců. Odpovědnost za samostatně prodané náhradní díly z kupní smlouvy vzniká Opravci jen tehdy, pokud byly odborně namontovány a užívány dle určení výrobce a v souladu s montážními pokyny výrobce pro určené Vozidlo. Důkaz o správném technologickém postupu a seřízení (včetně protokolu) prokazuje Zákazník.

7.2 Odpovědnost se nevztahuje na spotřební materiál, rychle spotřebovávané náhradní díly či součástky a mazadla. Odpovědnost se nevztahuje na závady a škody, způsobené havárií Vozidla, nevztahuje se na závady, způsobené nesprávným užíváním Vozidla (nadměrné zatížení, neodborná manipulace, neodborné opravy a nepřípustné změny včetně neautorizovaných přestaveb a úprav), ani na vady (vyvolané související škody), pokud Zákazník vnesl k provedení opravy/údržby vlastní materiál.

7.3 Byla-li oprava provedena vadně, je Opravce povinen vadu bezplatně odstranit ve lhůtě 30 dnů a na svůj účet.

7.4 Zákazník odpovídá za škodu, která vznikne na předmětu zakázky v důsledku úmyslně pozměněných či zatajených informací o příčině vady na Vozidle, a/ nebo v případě, že byl Opravcem písemně poučen o nevhodnosti jeho pokynu na postup při opravě Vozidla a přesto na takovém postupu trvá. V takovém případě odpovídá i za veškeré související škody či ztráty, které v důsledku jeho pokynu Opravci vzniknou.

7.5 Odpovědnost Opravce k náhradě majetkové újmy je dána podle relevantních zákonných pravidel s tím, že se takto omezuje dohodou dle § 2898 zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku na újmu způsobenou úmyslně a hrubou nedbalostí.

 

8. Závěrečná ustanovení

 

8.1 Opravce je oprávněn tyto VPO kdykoliv měnit. Změna VPO se nedotýká již objednaných oprav.

8.2 Ustanovení těchto VPO upravují práva a povinnosti Opravce a Zákazníka, pokud není v konkrétní Smlouvě, resp. v Zakázkovém listě potvrzeno něco jiného.

8.3 Písemným vyrozuměním, písemným schválením apod. se v těchto VPO rozumí vyrozumění, schválení apod. učiněné písemně s podpisem nebo e-mailem. Byla-li zpráva odeslána z e-mailové adresy sdělené Zákazníkem, nemůže se Zákazník dovolávat zneužití e-mailové adresy. Písemná vyrozumění, schválení apod. se v případech, kdy není možné prokázat jejich doručení, považují za doručená sedmým dnem od prokazatelného odeslání.

8.4 Otázky těmito VPO výslovně neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

8.5 Tyto Všeobecné podmínky oprav nabývají účinnosti dne 1. 4. 2015.